Josefa Casagemas Coll i Mercedes Casagemas Coll

Josefa Casagemas

Thomas, S.A. (fotògraf). Josefa Casagemas

Fotografia sobre paper – c. 1912

Publicada a la revista Feminal, núm. 60, 31/03/1912, p. 17

Mercedes Casagemas

Ant. y Emilio F. Dits Napoleon. Mercedes Casagemas

Fotografia sobre cartró – c. 1897

Col·lecció Privada

Josefa Casagemas Coll (Barcelona 1859 – Barcelona 1943)

Mercedes Casagemas Coll (Barcelona 1866 – Barcelona 1947)

Totes dues van ser dos activistes feministes de l’alta societat barcelonina que aprofitaren la seva posició benestant per realitzar tasques sense ànim de lucre. Cal destacar la lluita per introduir a Catalunya les Lligues de Consumidors i Lligues de Compradors, organitzacions que vetllaven perquè les condicions de la dona obrera fossin òptimes i adequades pel que fa el salari, la higiene, els horaris, les infraestructures laborals. Com a conseqüència d’això la compra-venda dels productes  no era resultat d’un esclavatge.

Josefa va ser la Presidenta Honorària del Comitè de Dames, vocal de la junta de primera ensenyança i Presidenta de la Junta Protectora del col·legi de la Puríssima per a sord-mudes. D’entre les activitats que realitzà, cal destacar la realització del Primer Congrés d’higiene escolar a Barcelona l’abril del 1912. Col·laboradora assídua com a redactora a la revista Feminal.

Mercedes seguí les passes de la seva germana, assitia a les conferències i congressos internacionals europeus per tal d’introduir de primera mà a Catalunya el funcionament de les escoles d’higiene, els nous corrents de patronals. Fou la representant de Catalunya al Congrés celebrat a Fribourg  el setembre de 1908 amb el nom de Enseignement ménager (l’educació de les llars).

Les dues germanes es van casar amb dos germans. Josefa Casagemas amb Antonio Llopis Puig, i Mercedes Casagemas amb Manuel Llopis Puig. L’hegemonia Casagemas – Llopis encara engrandí més el renom i patrimoni familiar d’ambdós.

Josefa Casagemas Coll and Mercedes Casagemas Coll

Josefa Casagemas Coll ( 1859 Barcelona –  1943 Barcelona)

Mercedes Casagemas Coll ( 1866 Barcelona –  1947 Barcelona)

Both were two feminist activists of the Barcelona high society who used his position as a wealthy to perform tasks with no profit. It is worth mentioning the fight to introduce in Catalonia the Consumer League and the Buyers League, organizations which claimed that the conditions of working women were optimal and appropriate regarding the salary, hygiene, schedules, work infrastructures. They pretended that the result of selling-buying products was not a result of slavery.

Josefa was the Honorary President of the ladies’ Committee, Member of the Board of first schools and President of the Board of the College of the Immaculate Protective for deaf-dumb. Among the activities carried out, it is worth mentioning the creation of the first Congress of school hygiene in Barcelona in April 1912. Frequent collaborator as an editor at the magazine Feminal.

Mercedes followed on her sister footsteps, attended at the International European conferences and congresses in order to enter first-hand in Catalonia the functioning of the hygienes’ schools, the new currents of employers’.organisation He was the representative of Catalonia at the Congress held in Fribourg in September 1908 under the name L’enseignement ménager (the education of households).

The two sisters were married to two brothers. Josefa Casagemas with Antonio Llopis Puig, and Mercedes Casagemas with Manuel Llopis Puig. Casagemas-Llopis hegemony still more enlarged the family heritage of both.

top

Passeig pel Boulevard

Passeig pel boulevard

Passeig pel Boulevard

Autor: Carles Casagemas

Data: c. 1899 – 1900

Tècnica: Litografia sobre paper

Mides: 17 x 13 cm [paper sencer 33 x 18 cm]

Col·lecció Privada

Fins ara no hi havia cap obra que corroborés al 100% que Casagemas feia ús del procediment litogràfic. En canvi, un esdeveniment concret, la participació en el concurs per al cartell del carnestoltes del 1900, era el punt de referència per tal d’afirmar que Casagemas feia ús d’aquesta tècnica.

Una de les bases obligatòries per participar al citat certamen (publicades al núm. 11 de la revista Quatre Gats el 1899) era realitzar el cartell mitjançant la tècnica i el procediment litogràfic, per tal de reproduir el cartell més d’una vegada. Carles Casagemas va ser guanyador d’un premi accèssit (el primer premi no es va atorgar a cap participant), fet que confirma la realització d’un cartell mitjançant la litografia.

La litografia Passeig pel Boulevard és un exemple de com Casagemas utilitzà aquest mètode amb finalitats artístiques. Mitjançant la tinta litogràfica a ploma aconsegueix traces molt fines, en determinades zones realitza línies amb pinzell (per exemple les plomes del barret) i amb la vaporització omple el fons i l’interior de les figures i edificis que el formen. Segurament deuria fer servir  goma aràbiga per tal de crear tota l’obra.

L’escena succeeix en un boulevard parisenc, un indret habitual en les recreacions de situacions urbanes del moment. L’obra hauria estat realitzada a Barcelona, segurament en paral·lel al cartell litogràfic del carnestoltes del 1900.

La influència del cartellisme i el japonisme és molt patent, especialment en el tall de les figures als límits del dibuix. Els personatges que apareixen són dones vestides a la moda de l’època, amb mantells i barrets de plomes. És una escena en moviment. Les dues dames de primer terme travessen d’un costat a l’altre i un home més enllà se les mira. Una figura masculina de rostre pertorbador degut als traços i taques que el modifiquen constantment (veure detall).

Figura masculina (detall)
Figura masculina (detall)
Boulevard de Montmartre - Camille Pissarro
Boulevard de Montmartre de Camille Pissarro – 1897 – Museu de l’Hermitage
Dones assegudes d'Eveli Torent
Dones assegudes d’Eveli Torent – 1899

A walk down the boulevard

Until now there wasn’t any artwork of Casagemas which proves he used the lithographic procedure. However his participation into the contest for making the poster’s carnival 1900 was the reference point to affirm that he made use of this technique

One of the obligatory rules for participating into the contest (published at Nº 11 of the Quatre Gats magazine the 1899) was making the poster by litographic procedure to do copys as needed. Carles Casagemas won an accesit award (the first prize wasn’t given to anybody), which confirms the realization of a poster made by lithography

The lithography A walk down the boulevard is an example how Casagemas used this procedure with artístic finalities. By lithographic ink pen he gets thin tracings, in certain areas he makes some by paint brush (for exemple the hat’s feathers) and fills up the background of some buildings and the interior of figures with the vaporization. Surely he should used arabic gum to develop all the artwork.

The scene happens in a Parisian boulevard, a typical place into the urban recreations of the moment. The artwork should be made in Barcelona, probably in parallel to the lithographic poster from the carnival 1900.

The poster art and japonisme’s influence is evident, specially the figures cut on the drawing límits. The characters are women dressed of the time, with feather hats and shawls. Is a moviment scene. The ladies in front are crossing from one side to the other and a man beyond them is watching. A man with a disturbing face because tracings and stains make changing it constantly (view detail).

Masculine figure (detail)
Masculine figure (detail)

Els germans polítics de Carles Casagemas

manuel llopis puig

 Ant. y Emilio F. Dits Napoleon. Manuel Llopis Puig

Fotografia sobre cartró – c. 1897

Col·lecció Privada

enrique sorarrain

Autor desconegut. Enrique Sorarrain Milans del Bosch

Fotografia sobre paper – c. 1904

Publicada a la revista Gran vida, núm. 19, 12/1904, p. 9

 

Antonio Llopis Puig (1851 – 1920) i Manuel Llopis Puig (18?? – 1911) (respectius marits de Josefa i Mercedes Casagemas) eren nebots de Bernardí Llopis Pujol (Sitges 1814 – Barcelona 1891), productor principal de la malvasia a Sitges i propietari del que actualment és el Museu Romàntic de Sitges.

Antonio fou tinent de vaixell de primera per a l’Estat Major General del Ministeri de la Marina i capità de fragata.

Manuel va ser enginyer industrial que exercí com a comptador del gas en la ciutat de Barcelona.

Enrique Sorarrain Milans del Bosch (18?? – 1924) (marit de Lluïsa Casagemas) fou el representant a Barcelona dels Srs. Arcaute, Arza y Comp.ª, una societat mercantil constituïda per Miguel Ruiz de Arcaute y Arza, la seva dona Mercedes Sorarrain Milans del Bosch, Martin Garmendia Lasquibar, Daniel Arza Sorarrain i Rafael Sorarrain Milans del Bosch. Aquesta empresa es dedicava a l’explotació de les fàbriques de paper “La Esperanza”(Tolosa) i “La Providencia”(Alegria) totes dues a Guipúzcoa. Dos dels membres eren germans d’Enrique Sorarrain, motiu pel qual farien a aquest darrer el representant de la companyia a la ciutat de Barcelona. A més a més fou el president del Comité Central de la Unión Velocipèdica Española a partir del 1905. Gran esportista i practicant del yachting.

The brothers in law of Carles Casagemas

Antonio Llopis Puig (1851-1920) and Manuel Llopis Puig (18??-1911) (Josefa and Mercedes Casagemas respective husbands) were nephews of Bernardino Llopis Pujol (Sitges 1814 – Barcelona, 1891), the main malvasia’s producer in Sitges and owner of what is now the Romantic Museum of Sitges.

Antonio was 1rst boat lieutenant for the General Staff of the Ministry of the Navy and captain of frigate.

Manuel was an industrial engineer who acted as a gas meter in the city of Barcelona.

Enrique Sorarrain Milans del Bosch (18??-1924) (Luisa Casagemas’ husband) was Mr. Arcaute, Arza and Company agent in Barcelona, which was formed by Miguel Ruiz de Arcaute and Arza, his wife Mercedes Sorarrain Milans del Bosch, Martin Garmendia Lasquibar, Daniel Sorarrain and Rafael Arza Sorarrain Milans del Bosch. This company was engaged in the operation of the paper’s factories “La Esperanza” (Tolosa) and “La Providencia” (Alegia) both in Guipúzcoa. Two of the members were Enrique Sorarrain’s brothers, reason to be the company’s agent in Barcelona. In addition, he was the President of the Central Committee of the Spanish Velocipèdica Union since 1905. Great athlete and yatching practicer.

top

Sobre mi

Dolors R. Roig

Dades de contacte

Dolors R. Roig

e-mail: dolorsrodriguezroig@gmail.com

Twitter : @Dolors_Roig

Trajectòria Acadèmica

 • Doctora en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona (octubre 2014)
 • Màster oficial en gestió i anàlisi del patrimoni artístic (UAB) (2007-2008)
 • Llicenciada en Historia de l’Art (UAB) (2003-2007)

Auto-definició i motivacions

Apassionada i especialitzada en la investigació i l’anàlisi de l’art amb la intenció de proporcionar coneixements per a tota la comunitat cultural. La motivació per satisfer l’ànsia d’aprenentatge es reflecteix en dos dels projectes produïts fins el moment. Un d’ells centrat en Carles Casagemas i el període del modernisme, la bohèmia, Els 4 Gats i artistes com Pablo Picasso, Isidre Nonell, Joaquim Sunyer, Steinlen, Lautrec, Daumier. I el segon, dedicat a estudiar l’art dels malalts mentals de principis de segle XX i la seva connexió amb el moviment del surrealisme, especialment La Col·lecció Prinzhon (Aloïse Corbaz, Adolf Wölfli) i les obres d’art dels surrealistes. Escric sobre els resultats proporcionats per la investigació dels meus interessos artístics. Alguns d’aquests exemples són: “La modernitat de Carles Casagemas”, “El secret més ben guardat de Carles Casagemas”, “L’evidència de la Vie”, “Nadja i el concepte de la bogeria en la mentalitat del surrealisme”, “Antonin Artaud com a paradigma del surrealista malalt mental “.

Trajectòria Professional

Actualment

Col·laboradora docent a la UOC en el postgrau Miró Studies

Estudi i certificació d’obra de Carles Casagemas Coll

Recerca, documentació i redacció històrica-artística diversa (s. XX)

Exposicions

“Carles Casagemas. L’artista sota el mite” (Museu Nacional d’Art de Catalunya) realització del text biogràfic per al catàleg “Redescobrint Carles Casagemas”.

Publicacions

 • El secret més ben guardat sobre Carles Casagemas” publicat a la revista Bonart el juny-juliol del 2013
 • El segle XIX
 • El modernisme
 • El noucentisme i les primeres avantguardes
 • Últimes tendències dels 60 i 70

Totes elles per a l’enciclopèdia catalana: Catalunya: Tota la nostra cultura, vol. II “Arquitectura, art i cinema” (Edicions 62).

Museus i Espais de creació artística

Assistent de museu i assistent de conservació al departament d’Àsia. The British Museum (Londres) a cura del Dr. Michael Willis durant el 2008 i el 2009.

Reestructuració de la sala 33 a (Amaravati Room), catalogació de peces i obres d’art del dipòsit, recerca i investigació de les noves adquisicions del departament, organització de l’event Indian Summer en motiu de l’exposició “Garden and Cosmos” el 2009 (The Royal Collection of the Mehrangarh Museum Trust, Jodhpur)

Assistent de gestió de beques i tallers a l’Hangar (Centre de producció d’arts visuals) durant el 2005 i 2006.

Altres

Conferències

“Carles Casagemas, l’amic misteriós de Pablo Picasso” en motiu del 133è aniversari del naixement de l’artista malagueny a la Fundació Palau i Fabre el 23 d’Octubre de 2014

Cursos

“El comissariat i la gestió d’exposicions” (5a edició) patrocinat per l’ACCA (Associació Catalana de Critics d’Art) al Reial Cercle Artístic de St. LLuc.

About Me

Contact details

Dolors R. Roig

e-mail: dolorsrodriguezroig@gmail.com

Twitter : @Dolors_Roig

Academic’s Career

 • PhD in history of Art at the Universitat Autònoma de Barcelona (October, 2014)
 • Official master’s degree in management and analysis of the artistic heritage (UAB) (2007-2008)
 • Graduated in History of Art (UAB) (2003-2007)

Auto-definition and motivations

Passionate and specialized in the research and analysis of art with the aim of providing knowledge for the entire cultural community. The motivation to satisfy the craving of learning is reflected in two of the projects produced so far. One of them focused on Carles Casagemas and in the period of modernism, the Bohemian, Els 4Gats and artists such as Pablo Picasso, Isidre Nonell, Joaquim Sunyer, Lautrec, Steinlen, Daumier. And the second, devoted to studying the art of the mentally ill artists in the early 20th century and their connections with the movement of surrealism, especially the Prinzhon collection (Aloïse Corbaz, Adolf Wölfli) and the art works of the Surrealists. I write about the results provided by the research of my artistic interests. Some of these examples are: “the modernity of Carles Casagemas,” “The best kept secret of Carles Casagemas,” “evidence of la Vie”, “Nadja and the concept of madness in the mindset of Surrealism”, “Antonin Artaud as a paradigm of the surreal mental illness”.

Professional Career

Currently

Tutor Lifelong learning at UOC for the postgraduate in Miró Studies

Study and certification of artworks by Carles Casagemas Coll

Research and historical-artistic writting

Exhibitions

“Carles Casagemas. The artist under the myth “(Museu Nacional d’Art de Catalunya) realization of biographical text for the catalogue” Rediscovering Carles Casagemas. ”

Publications

 • “The best kept secret about Carles Casagemas” published in Bonart magazine in June-July 2013
 • The XIX century
 • El Modernisme
 • El Noucentisme and the first avant-garde movements
 • Latest art trends of the 60’s and 70’s

All of them for the enciclopèdia catalana: Catalunya: all our culture, vol. II “Architecture, art and cinema” (Edicions 62)

Museums and artistic creation spaces

Museum assistant and curator assistant at the Department of Asia. The British Museum (London) under the care of Dr. Michael Willis during the 2008 and 2009.

33a room restructuration (Amaravati Room), cataloguing pieces and artworks of the deposit, research and investigation of the new acquisitions of the Department, organization of the Indian Summer on the occasion of the exhibition “Garden and Cosmos” in 2009 (The Royal Collection of the Mehrangarh Fort Museum Trust, Jodhpur)

Management assistant for the scholarships and workshops for artists in Hangar (Visual Arts Production Centre) during 2005 and 2006.

Other

Lectures

“Carles Casagemas, the mysterious friend of Pablo Picasso” on the occasion of the 133 anniversary of the birth of the Malaga born artist at the Fundació Palau i Fabre on 23 October 2014

Courses

“Curating and managing exhibitions” (5th Edition) sponsored by ACCA (Catalan Association of Art Critics) in Reial Cercle Artístic de St. LLuc.

Tasks

Study and certification of Carles Casagemas Coll artworks

Sobre l’evolució del portal

http://www.carlescasagemas.cat és un projecte viu que creixerà a partir d’incorporacions periòdiques.

Sentiu-vos benvinguts a participar amb comentaris i suggerències així com a fer difusió de la seva existència!

About the website progress

http://www.carlescasagemas.cat is a project that will grow on the basis of periodic additions.

Feel welcome to participate with comments and suggestions as well as to make dissemination of its existence!

Sobre el projecte

El projecte http://www.carlescasagemas.cat neix fruit de l’entusiasme i la passió per aquest artista català i com l’epíleg de la meva tesi doctoral “Carles Casagemas Coll. Vida i obra d’un burgès bohemi” dipositada el mes de juliol i defensada el 3 d’octubre de 2014 a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Qualsevol projecte acadèmic d’aquesta envergadura culmina en un treball amb portes obertes en l’ampliació del seu contingut, amb nova documentació, noves obres.

La figura de l’artista va tenir una gran embranzida al llarg del 2013 arrel de la publicació del reportatge sobre la localització de la seva tomba. El 2014 va anar in crescendo gràcies a l’exposició que actualment li dedica el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Que aquest portal sigui l’empenta definitiva que es mereix l’artista!

El present web té com a intenció 3 coses:

1) La internacionalització de la figura de Carles Casagemas

2) Seguir localitzant obra de l’artista i estudiar-la

3) Posar a l’abast de tothom la seva trajectòria

Benvinguts a Carles Casagemas Coll. Vida i obra d’un burgès bohemi, que el gaudeixis!

About the project

http://www.carlescasagemas.cat is born as a result of the enthusiasm and the passion for this Catalan artist and as the epilogue of my PhD thesis “Carles Casagemas Coll. Life and work of a bohemian bourgeois” deposited in the month of July and defended on October 3rd 2014 at the Universitat Autònoma de Barcelona.

Any academic project of this scope culminates in a open labor with open doors to the expansion of its content, with new documentation, new works.

The figure of the artist took a large momentum in 2013 as a result of the publication of the report about the location of his grave. In 2014 went in crescendo thanks to the exhibition who currently dedicates the Museu Nacional d’Art de Catalunya.

May this website be the final push that the artist deserves!

The present website has as its intention 3 things:

1) The internationalization of Carles Casagemas

2) Keep finding the artist’s work and  and continue the study

3) Make available to everybody his career

Welcome to Carles Casagemas Coll. Life and work of a bohemian bourgeois, enjoy it!