Cronologia

 • 28 de setembre de 1880 – Neix a Barcelona a les dos i mitja de la tarda, al carrer Conde del Asalto núm 57, 2n pis
 • 2 d’octubre de 1880 – Es batejat a la Catedral de Barcelona amb els noms de Carlos, Antonio, Cosme i Damián
 • circa. 1894-95 – Entraria a formar part del taller d’escenografia del Liceu o de Fèlix Urgellés (més factiblement el primer donat el passat del seu progenitor Manuel Casagemas Labrós que formà part del taller de Francesc Soler i Rovirosa al liceu  entre el 1862 i el 1868)
 • circa 1895-96 – Entraria a formar part de l’Acadèmia Martínez Altès on coneixeria entre d’altres a Isidre Nonell
 • circa 1895-96 – La pintura a l’oli Marina ens indica que va poder rebre lliçons del també artista Modest Urgell al seu taller
 • circa 1895 – 1897 – formaria part del grup de la Colla del Safrà (amb Isidre Nonell, Juli Vallmitjana, Joaquim Mir, Ramon Pichot, Ricard Canals, Adrià Gual)
 • 1897  – El 12 de juny s’obre la taverna Els 4 Gats al núm. 3 del carrer Montsió. Temps després de l’obertura Casagemas passa a formar part del cercle
 • 28 de desembre de 1898 mor el pare de Carles, Manuel Casagemas Labrós
 • Inicis 1899 – obté el número 373 en el sorteig de quintes. Degut al nombre d’oficials necessaris, li toca anar a files. La mare paga les 1500 pessetes corresponents per redimir-lo del servei militar. El 18 de novembre del mateix any una modificació en el nombre de soldats necessaris provoca que Casagemas quedi exclòs i la mare reclami la devolució de les 1500 pessetes, uns diners que quedaran en dipòsit per la reserva i que seran retornats mesos després de la mort del jove
 • Primavera 1899 – Casagemas i Picasso es coneixen. El primer contacte l’haurien establert a l’Edèn Concert del carrer Conde del Asalto o bé a Els 4 Gats
 • 11 de Maig de 1899 – Surten publicats els poemets en prosa de Casagemas, “Les il·lusions” i “El llamp” al núm. 13 de la revista Els Quatre Gats
 • 11 de Maig de 1899 – Pere Romeu anuncia a la mateixa revista la convocatòria d’un concurs en la taverna d’Els 4 Gats per a la realització d’una obra per a putxinel·lis. Casagemas hi participa escrivint “Lo gat perdut”
 • 28 de juny de 1899 – Representació de les tres obres per a putxinel·lis que han estat guanyadores, entre les quals “Lo Gat perdut” de Casagemas
 • setembre de 1899 – Casagemas, Ángel Fernández de Soto, Picasso i Pallarès es reuneixen al terrat del domicili de la família Picasso al carrer de la mercè núm 3. Pallarès fa una foto dels 3 amics amb la seva càmera kodak
 • 23 de desembre 1899 – Convocatòria del concurs per al cartell del carnestoltes 1900. Casagemas hi participa i obté un premi accèssit
 • 1900 – Casagemas i Picasso deixen els respectius estudis i passen a compartir taller al carrer Riera de St. Joan núm. 17
 • 17 de gener de 1900 – Carles Casagemas resideix uns dies en una de les finques que la família té a Sitges. Envia una carta a Picasso
 • 21 de gener de 1900 – Publica un poema titulat “Amor Gris” al diari l’Eco de Sitges
 • 26 de març fins 10 d’abril de 1900 – Exposició monogràfica de Carles Casagemas a la Sala Gran d’Els 4 Gats
 • 26 de juliol de 1900 – Publica un text en prosa titulat “Somni” a la revista Joventut
 • Finals juliol 1900 – exposa 4 dibuixos a la Sala d’Els 4 Gats (2 passejos i 2 cafès-concert)
 • Agost 1900 – exposa el dibuix “Pompeu Gener com el compte duc d’Olivares” a la Sala d’Els 4 Gats
 • Finals de setembre de 1900 – Casagemas i Picasso realitzen una festa de comiat al taller de la Riera de Sant Joan
 • 26 de setembre de 1900 – Casagemas i Picasso se’n van a París. Allà s’acabaran instal·lant a l’estudi-taller d’Isidre Nonell a la Rue Gabrielle núm. 49
 • 25 d’octubre de 1900 – carta de Casagemas (text) i Picasso (dibuixos) als germans Ramon i Cinto Reventós. Aproximadament per aquestes dates coneix Germaine Gargallo (cosidora, bugadera i model)
 • Octubre-novembre 1900 – visiten l’Exposició Universal a París
 • 11 de novembre de 1900 – carta de Casagemas i Picasso a Ramon Reventós. Casagemas explica a Ramón que està enamorat de Germaine (“La Germaine, qués per ara la senyora dels meus pensaments“)
 • 19 de novembre de 1900 – carta de Casagemas i Picasso als gemrans Ramon i Cinto Reventós
 • 21 de novembre de 1900 – carta de Picasso i Casagemas a Miquel Utrillo.
 • finals desembre 1900 – Casagemas acompanya Picasso a Màlaga el qual hi va per tal de redimir-se del servei militar. S’instal·len a la pensió Tres Naciones
 • circa 26 – 27 de gener de 1901 – Casagemas i Picasso es barallen en una taverna de Màlaga.
 • 28 de gener de 1901 – carta de Casagemas als germans Reventós. Agafa el vaixell Florencio Rodríguez direcció cap a Barcelona
 • circa 2 -3 de febrer 1901 – arriba a Barcelona i sense informar a la família agafa el tren cap a París
 • circa 5 – 7 de febrer de 1901 – arriba a París. s’instal·la al nou taller que Manuel Pallarès ha ocupat al núm. 130 o 130ter Boulevard de Clichy
 • 17 de febrer de 1901 – Casagemas es autor d’un intent d’homicidi contra Germaine Gargallo. Posteriorment es suïcida amb un tret a la templa dreta. Encara amb vida, el traslladen a la Farmàcia Dajou i posteriorment a l’Hôpital Bichat, on ingressa a les 23h i mor a la sala Jarjavay a les 23.30.
 • 21 de Febrer de 1901 – Casagemas és enterrat al cementiri de Saint Ouen a les afores de París. l’encarregat de gestionar la situació fou el seu germà polític Enrique de Sorarrain Milans del Bosch (marit de Lluïsa Casagemas)

top

Chronology

 • September 28, 1880 – Born at Barcelona in the two and a half hours on the afternoon, 57 Conde del Asalto St., 2nd floor
 • October 2nd, 1880 – Was baptized in the Cathedral of Barcelona with the names Carlos, Antonio, Cosme and Damian
 • ca. 1894-95 – He would had joined the Liceu staging workshop or the Fèlix Urgellés one (more feasible the first one because his father’s past, Manuel Casagemas Labrós had joined the staging workshop of Francesc Soler i Rovirosa at the Liceu between 1862 and 1868)
 • ca. 1895-96 – He would had joined the Martínez Altès Academy where he had known among others to Isidre Nonell
 • ca. 1895-96 – The oil painting Marina tells us that he could had received lessons from Modest Urgell in his workshop
 • ca. 1895-1897 – He would had joined La Colla del Safrà (with Isidre Nonell, Juli Vallmitjana, Joaquim Mir, Ramon Pichot, Ricard Canals, Adrià Gual)
 • 1897 – on June 12, the tavern Els 4 Gats was opened at the 3 Montsió St. Casagemas became part of the circle after opening.
 • December 28, 1898 – Dies Carles Casagemas’ father, Manuel Casagemas Labrós
 • Early 1899 – He gets the number 373 on the army lottery recruitment. Due to the number of officers required, he must go to the army. His mother paid the amount of 1500 pesetas corresponding to redeem him from military service. On November 18 same year the required number of soldiers changed and because of that Casagemas has been excluded and the mother start claiming the 1500 pesetas refund, money that will remain on deposit for the military reserve and will be returned months after the death of the young artist
 • Spring 1899 – Casagemas meets Picasso. The first contact should be established at the Eden Concert in Conde del Asalto St. or at the tavern Els 4 Gats
 • May 11, 1899 –  The prose poems written by Casagemas “El Llamp” and “Les il·lusions” are published at the núm. 13 of the Quatre Gats magazine
 • May 11, 1899 – Pere Romeu announces at the same magazine a contest into the tavern Els 4 Gats for the realization of a work for puppets. Casagemas participates writting “Lo Gat perdut”
 • June 28, 1899 – Representation of the three winner works, including the Casagemas one “Lo Gat perdut”
 • September 1899 – Casagemas, Ángel Fernández de Soto, Picasso and Pallarès were gathered on the rooftop of Picasso’s parents home at nº 3 La Mercè St. Pallarès made a photo of the 3 friends with his kodak càmera
 • December 23, 1899  Announcement for the contest to the realization of the carnival poster 1900. Casagemas participates and gets second prize
 • 1900 – Casagemas and Picasso leave their respective studios and they went to live and share the same studio at nº 17 Riera de St. Joan st.
 • January 17, 1900  Carles Casagemas stays a few days in one of the family properties in Sitges. He send a letter to Picasso
 • January 21rst, 1900 – Publishes a poem titled “Amor Gris” in the newspaper Eco de Sitges
 • From 26 March to 10 april 1900 – Monographic exhibition by Carles Casagemas in the Sala Gran of Els 4 Gats
 • July 26, 1900   Publishes a prose text titled “Somni” at the Joventut magazine
 • End of July 1900  Exposes 4 drawings at La Sala Gran of Els 4 Gats (2 walks and 2 coffe-concerts)
 • August 1900  Exposes the draw “Pompeu Gener com el compte duc d’Olivares” at La Sala Gran of Els 4 Gats
 • End of September 1900  Casagemas and Picasso made a farewell party at the Riera de St. Joan studio
 • September 26, 1900  Casagemas and Picaso go to Paris. Once there they established themselves into Isidre Nonell studio at 49 Rue Gabrielle in Montmartre
 • October 25, 1900 Letter from Casagemas (text) and Picasso (drawings) to Ramon and Cinto Reventós. About this time Casagemas met Germaine Gargallo (seamstress, laundress and model)
 • October – November 1900 – They visit the Universal Exposition of 1900
 • October 11, 1900 Letter from Casagemas and Picasso to Ramon Reventós. Casagemas tells Ramon that is in love with Germaine (“Germaine, who is now the lady of my thoughts”)
 • November 19, 1900 Letter from Casagemas and Picasso to the Ramon and Cinto Reventós
 • November 21, 1900 Letter from Picasso and Casagemas to Miquel Utrillo
 • End of December 1900  Casagemas accompanying Picasso to Malaga for the military service redemption. They settled to the gesthouse “Las tres naciones”
 • ca. January 26-27, 1901 Casagemas i Picasso fight in a tavern in Malaga
 • January 28, 1901 Letter from Casagemas to Ramon and Cinto Reventós. He take the boat Florencio Rodríguez on his way to Barcelona.
 • ca. February 2nd or 3rd, 1901 Casagemas arrives in Barcelona and without telling anybody of his family tooks the train to Paris
 • ca. February 5 or 7, 1901 – Casagemas arrives in Paris. He stays at Pallarès new studio in 130 or 130ter Boulevard de Clichy
 • February 17, 1901 Casagemas attempts to murder Germaine Gargallo but fails. Later he comitted suicide with a shot to the right temple. As he was still alive they moved him to the pharmacy Dajou and later to the Hospital Bîchat where he was admitted at 23h and died at 23:30 at the Jarjavay room.
 • February 21rst, 1901 – Casagemas is buried in the cemetery of Saint Ouen just outside of Paris. The one who arranged the situation was his brother in law Enrique de Sorarrain Milans del Bosch (Lluisa Casagema’s husband)

top

Deixa un comentari - Please, leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s