Manuel Casagemas Labrós

medalló manuel

Autor desconegut.  Manuel Casagemas Labrós

Fotografia en paper, plastificada i sobre placa metàl·lica

c. 1875

Manuel Casagemas Labrós (Granollers 1832 – Barcelona 1898) era fill de Juan Antonio Casagemas Sauri (Moià 1796 – Barcelona 1857) i Teresa Labrós Ferrer (Barcelona 17?? – Barcelona 1859) un matrimoni amb propietats al Bages, Sitges i Barcelona on després de casar-se el 1822 s’acaben traslladant definitivament.

Va ser un home amb diverses professions i càrrecs. Va començar com a dependent en una casa de comerç i seguidament es va fer comptable d’una casa de llibres. Sent procurador delegat de Granollers es fa armador i munta una empresa de fabricació de vaixells amb un altre soci sota el nom de Resa y Casagemas. El primer vaixell fabricat per aquesta societat va naufragar i això va provocar el tancament i rescissió de l’empresa.

El 1860 ingressa com a soci resident a l’Ateneu Català inscrivint-se en la secció de comerç de la entitat. El 1872 la fusió de l’Ateneu Català amb el Casino Mercantil Barcelonès dona lloc a l’Ateneu Barcelonès, del qual Manuel seguirà formant part fins la seva mort.

Durant el període de 1862 i 1868 forma part del taller d’escenografia de Frederic Soler i Rovirosa al gran teatre del Liceu. Al Museu Frederic Marès es conserven dos llibres amb dibuixos de figurins i caricatures realitzats per Ramon Tusquets, Joan Ballester, F. Soler i Rovirosa i per Manuel Casagemas Labrós (autor de la gran majoria dels dibuixos).

El seu vincle amb els principals cercles de l’època i la seva amistat amb personalitats com Apel·les Mestres, Felip Pedrell o Jacint Verdaguer, ratifiquen la seva faceta d’home culte.

El 1868 obté el càrrec de vice-cònsol dels Estats Unit d’Amèrica a Barcelona i el 1883 també de Suècia i Noruega.

A més d’ocupar els corresponents vice-consolats esdevé l’Administrador del Banc de Catalunya, feina a la qual acabà renunciant per passar a fer oposicions a Madrid amb l’objectiu d’esdevenir traductor-intèrpret jurat. L’última professió que se li coneix és la de secretari de la Companyia Transatlàntica empresa a la qual ja pertanyia el 1885, on treballà fins que va morir el desembre de 1898.

top

Manuel Casagemas Labrós

Manuel Casagemas Labrós (1832 Granollers –  1898 Barcelona) son of Juan Antonio Casagemas Sauri (1796 Moià – 1857 Barcelona) and Teresa Labrós Ferrer (17?? Barcelona – 1859 Barcelona) a marriage with properties in Bages, Sitges and Barcelona where they moved definitely after get married in 1822.

He had many different professions and occupations. Started as employee in a trading house and then he became a countable in a book store. Being delegate procurator in Granollers he was shipowner and opened a boat manufacture company with another partner under the name of Resa y Casagemas.

The 1860 he joins as a resident partner in the Ateneu Català registering to the trade section of the entity. The 1872 the fusion between the Ateneu Català with the Casino Mercantil Barcelonès gave rise to the Ateneu Barcelonès, and Manuel joined it till his death.

During the period from 1862 and 1868 he formed part of the scenography workshop of Francesc Soler i Rovirosa at the great theater of Liceu. The Museu Frederic Marès of Barcelona owns two drawing books with figurines and caricatures made by Ramon Tusquets, Joan Ballester, F. Soler i Rovirosa and Manuel Casagemas Labrós (author of most of them).

His link with the main circles of the time and his friendship with personalities like Apel·les Mestres, Felip Pedrell or Jacint Verdaguer confirm his role as a cultured man.

The 1868 gets the charge of vice-consul of the United States of America in Barcelona and the 1883 also of Sweden and Norway. Besides occupying the vice-consulates he also is the Administrator of the Banc de Catalunya, job he quit to doing oppositions in Madrid for becoming traductor sworn interpretar. His last known profession is secretary of the Companyia Trasantlàntica, company which already belonged in 1885 and where he worked until his death in December 1898.

top

Lluïsa Casagemas Coll

lluisa casagemas

 

Autor desconegut. Lluïsa Casagemas

Fotografia sobre paper

Publicada a la revista Feminal, núm. 9, Barcelona, 29/12/1907, p. 20

 

Lluïsa Casagemas Coll (Barcelona 1873 – Madrid 1942) es dedicà al món de la música des de ben jove. A l’edat de cinc anys es matriculà al Conservatori Superior de Música del Liceu on estudià cant, piano, violí i composició. Entre els setze i divuit anys va compondre l’òpera Schiava e Regina, la qual va ser premiada a l’Exposició Universal de Chicago el 1893. Davant la impossibilitat d’estrenar-la al Liceu a causa de l’atemptat anarquista el 7 de novembre del mateix any, s’estrenà davant la família reial al Palau Reial de Madrid el 1894.

Es casà amb Enrique Sorarrain Milans del Bosch. Entre el 1898 i el 1907 hi hagué un buit en la seva producció artística, com a conseqüència d’una situació molt dramàtica, la pèrdua de quatre dels cinc fills que va tenir degut a una epidèmia de pesta, la mort del pare i la del germà petit, Carles. A banda de composar melodies per a cant i piano, també va fer música per lletres existents, per exemple “Rialla d’abril” d’Apel·les Mestres.

top

Lluïsa Casagemas Coll

Lluïsa Casagemas Coll (1873 Barcelona – 1942 Madrid) dedicated herself to the world of music from a young age. At the age of five enrolled at the Conservatory of Music of the Liceu where she studied singing, piano, violin and composition. Between the sixteen and eighteen she composed the opera Schiava e Regina, which was awarded in the 1893 at the Universal Exposition in Chicago. With the impossibility to do the premiere at the Liceu because of the anarchist attack on 7 November same year, was premiered for the Royal family at the Royal Palace of Madrid in 1894.

She got married with Enrique Sorarrain Milans del Bosch. Between the 1898 and the 1907 there was a gap in her musical production, as a result of a very dramatic situation, the loss of four of the five children she had due to a plague, the death of her father and her brother, Carles. Besides composing melodies for voice and piano, she also made music for songs lyrics existing, like for example, “Rialla d’abril” from Apel·les Mestres.

top

Josefa Casagemas Coll i Mercedes Casagemas Coll

Josefa Casagemas

Thomas, S.A. (fotògraf). Josefa Casagemas

Fotografia sobre paper – c. 1912

Publicada a la revista Feminal, núm. 60, 31/03/1912, p. 17

Mercedes Casagemas

Ant. y Emilio F. Dits Napoleon. Mercedes Casagemas

Fotografia sobre cartró – c. 1897

Col·lecció Privada

Josefa Casagemas Coll (Barcelona 1859 – Barcelona 1943)

Mercedes Casagemas Coll (Barcelona 1866 – Barcelona 1947)

Totes dues van ser dos activistes feministes de l’alta societat barcelonina que aprofitaren la seva posició benestant per realitzar tasques sense ànim de lucre. Cal destacar la lluita per introduir a Catalunya les Lligues de Consumidors i Lligues de Compradors, organitzacions que vetllaven perquè les condicions de la dona obrera fossin òptimes i adequades pel que fa el salari, la higiene, els horaris, les infraestructures laborals. Com a conseqüència d’això la compra-venda dels productes  no era resultat d’un esclavatge.

Josefa va ser la Presidenta Honorària del Comitè de Dames, vocal de la junta de primera ensenyança i Presidenta de la Junta Protectora del col·legi de la Puríssima per a sord-mudes. D’entre les activitats que realitzà, cal destacar la realització del Primer Congrés d’higiene escolar a Barcelona l’abril del 1912. Col·laboradora assídua com a redactora a la revista Feminal.

Mercedes seguí les passes de la seva germana, assitia a les conferències i congressos internacionals europeus per tal d’introduir de primera mà a Catalunya el funcionament de les escoles d’higiene, els nous corrents de patronals. Fou la representant de Catalunya al Congrés celebrat a Fribourg  el setembre de 1908 amb el nom de Enseignement ménager (l’educació de les llars).

Les dues germanes es van casar amb dos germans. Josefa Casagemas amb Antonio Llopis Puig, i Mercedes Casagemas amb Manuel Llopis Puig. L’hegemonia Casagemas – Llopis encara engrandí més el renom i patrimoni familiar d’ambdós.

Josefa Casagemas Coll and Mercedes Casagemas Coll

Josefa Casagemas Coll ( 1859 Barcelona –  1943 Barcelona)

Mercedes Casagemas Coll ( 1866 Barcelona –  1947 Barcelona)

Both were two feminist activists of the Barcelona high society who used his position as a wealthy to perform tasks with no profit. It is worth mentioning the fight to introduce in Catalonia the Consumer League and the Buyers League, organizations which claimed that the conditions of working women were optimal and appropriate regarding the salary, hygiene, schedules, work infrastructures. They pretended that the result of selling-buying products was not a result of slavery.

Josefa was the Honorary President of the ladies’ Committee, Member of the Board of first schools and President of the Board of the College of the Immaculate Protective for deaf-dumb. Among the activities carried out, it is worth mentioning the creation of the first Congress of school hygiene in Barcelona in April 1912. Frequent collaborator as an editor at the magazine Feminal.

Mercedes followed on her sister footsteps, attended at the International European conferences and congresses in order to enter first-hand in Catalonia the functioning of the hygienes’ schools, the new currents of employers’.organisation He was the representative of Catalonia at the Congress held in Fribourg in September 1908 under the name L’enseignement ménager (the education of households).

The two sisters were married to two brothers. Josefa Casagemas with Antonio Llopis Puig, and Mercedes Casagemas with Manuel Llopis Puig. Casagemas-Llopis hegemony still more enlarged the family heritage of both.

top

Passeig pel Boulevard

Passeig pel boulevard

Passeig pel Boulevard

Autor: Carles Casagemas

Data: c. 1899 – 1900

Tècnica: Litografia sobre paper

Mides: 17 x 13 cm [paper sencer 33 x 18 cm]

Col·lecció Privada

Fins ara no hi havia cap obra que corroborés al 100% que Casagemas feia ús del procediment litogràfic. En canvi, un esdeveniment concret, la participació en el concurs per al cartell del carnestoltes del 1900, era el punt de referència per tal d’afirmar que Casagemas feia ús d’aquesta tècnica.

Una de les bases obligatòries per participar al citat certamen (publicades al núm. 11 de la revista Quatre Gats el 1899) era realitzar el cartell mitjançant la tècnica i el procediment litogràfic, per tal de reproduir el cartell més d’una vegada. Carles Casagemas va ser guanyador d’un premi accèssit (el primer premi no es va atorgar a cap participant), fet que confirma la realització d’un cartell mitjançant la litografia.

La litografia Passeig pel Boulevard és un exemple de com Casagemas utilitzà aquest mètode amb finalitats artístiques. Mitjançant la tinta litogràfica a ploma aconsegueix traces molt fines, en determinades zones realitza línies amb pinzell (per exemple les plomes del barret) i amb la vaporització omple el fons i l’interior de les figures i edificis que el formen. Segurament deuria fer servir  goma aràbiga per tal de crear tota l’obra.

L’escena succeeix en un boulevard parisenc, un indret habitual en les recreacions de situacions urbanes del moment. L’obra hauria estat realitzada a Barcelona, segurament en paral·lel al cartell litogràfic del carnestoltes del 1900.

La influència del cartellisme i el japonisme és molt patent, especialment en el tall de les figures als límits del dibuix. Els personatges que apareixen són dones vestides a la moda de l’època, amb mantells i barrets de plomes. És una escena en moviment. Les dues dames de primer terme travessen d’un costat a l’altre i un home més enllà se les mira. Una figura masculina de rostre pertorbador degut als traços i taques que el modifiquen constantment (veure detall).

Figura masculina (detall)
Figura masculina (detall)
Boulevard de Montmartre - Camille Pissarro
Boulevard de Montmartre de Camille Pissarro – 1897 – Museu de l’Hermitage
Dones assegudes d'Eveli Torent
Dones assegudes d’Eveli Torent – 1899

A walk down the boulevard

Until now there wasn’t any artwork of Casagemas which proves he used the lithographic procedure. However his participation into the contest for making the poster’s carnival 1900 was the reference point to affirm that he made use of this technique

One of the obligatory rules for participating into the contest (published at Nº 11 of the Quatre Gats magazine the 1899) was making the poster by litographic procedure to do copys as needed. Carles Casagemas won an accesit award (the first prize wasn’t given to anybody), which confirms the realization of a poster made by lithography

The lithography A walk down the boulevard is an example how Casagemas used this procedure with artístic finalities. By lithographic ink pen he gets thin tracings, in certain areas he makes some by paint brush (for exemple the hat’s feathers) and fills up the background of some buildings and the interior of figures with the vaporization. Surely he should used arabic gum to develop all the artwork.

The scene happens in a Parisian boulevard, a typical place into the urban recreations of the moment. The artwork should be made in Barcelona, probably in parallel to the lithographic poster from the carnival 1900.

The poster art and japonisme’s influence is evident, specially the figures cut on the drawing límits. The characters are women dressed of the time, with feather hats and shawls. Is a moviment scene. The ladies in front are crossing from one side to the other and a man beyond them is watching. A man with a disturbing face because tracings and stains make changing it constantly (view detail).

Masculine figure (detail)
Masculine figure (detail)

Sobre el projecte

El projecte http://www.carlescasagemas.cat neix fruit de l’entusiasme i la passió per aquest artista català i com l’epíleg de la meva tesi doctoral “Carles Casagemas Coll. Vida i obra d’un burgès bohemi” dipositada el mes de juliol i defensada el 3 d’octubre de 2014 a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Qualsevol projecte acadèmic d’aquesta envergadura culmina en un treball amb portes obertes en l’ampliació del seu contingut, amb nova documentació, noves obres.

La figura de l’artista va tenir una gran embranzida al llarg del 2013 arrel de la publicació del reportatge sobre la localització de la seva tomba. El 2014 va anar in crescendo gràcies a l’exposició que actualment li dedica el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Que aquest portal sigui l’empenta definitiva que es mereix l’artista!

El present web té com a intenció 3 coses:

1) La internacionalització de la figura de Carles Casagemas

2) Seguir localitzant obra de l’artista i estudiar-la

3) Posar a l’abast de tothom la seva trajectòria

Benvinguts a Carles Casagemas Coll. Vida i obra d’un burgès bohemi, que el gaudeixis!

About the project

http://www.carlescasagemas.cat is born as a result of the enthusiasm and the passion for this Catalan artist and as the epilogue of my PhD thesis “Carles Casagemas Coll. Life and work of a bohemian bourgeois” deposited in the month of July and defended on October 3rd 2014 at the Universitat Autònoma de Barcelona.

Any academic project of this scope culminates in a open labor with open doors to the expansion of its content, with new documentation, new works.

The figure of the artist took a large momentum in 2013 as a result of the publication of the report about the location of his grave. In 2014 went in crescendo thanks to the exhibition who currently dedicates the Museu Nacional d’Art de Catalunya.

May this website be the final push that the artist deserves!

The present website has as its intention 3 things:

1) The internationalization of Carles Casagemas

2) Keep finding the artist’s work and  and continue the study

3) Make available to everybody his career

Welcome to Carles Casagemas Coll. Life and work of a bohemian bourgeois, enjoy it!