Sobre el projecte

El projecte http://www.carlescasagemas.cat neix fruit de l’entusiasme i la passió per aquest artista català i com l’epíleg de la meva tesi doctoral “Carles Casagemas Coll. Vida i obra d’un burgès bohemi” dipositada el mes de juliol i defensada el 3 d’octubre de 2014 a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Qualsevol projecte acadèmic d’aquesta envergadura culmina en un treball amb portes obertes en l’ampliació del seu contingut, amb nova documentació, noves obres.

La figura de l’artista va tenir una gran embranzida al llarg del 2013 arrel de la publicació del reportatge sobre la localització de la seva tomba. El 2014 va anar in crescendo gràcies a l’exposició que actualment li dedica el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Que aquest portal sigui l’empenta definitiva que es mereix l’artista!

El present web té com a intenció 3 coses:

1) La internacionalització de la figura de Carles Casagemas

2) Seguir localitzant obra de l’artista i estudiar-la

3) Posar a l’abast de tothom la seva trajectòria

Benvinguts a Carles Casagemas Coll. Vida i obra d’un burgès bohemi, que el gaudeixis!

About the project

http://www.carlescasagemas.cat is born as a result of the enthusiasm and the passion for this Catalan artist and as the epilogue of my PhD thesis “Carles Casagemas Coll. Life and work of a bohemian bourgeois” deposited in the month of July and defended on October 3rd 2014 at the Universitat Autònoma de Barcelona.

Any academic project of this scope culminates in a open labor with open doors to the expansion of its content, with new documentation, new works.

The figure of the artist took a large momentum in 2013 as a result of the publication of the report about the location of his grave. In 2014 went in crescendo thanks to the exhibition who currently dedicates the Museu Nacional d’Art de Catalunya.

May this website be the final push that the artist deserves!

The present website has as its intention 3 things:

1) The internationalization of Carles Casagemas

2) Keep finding the artist’s work and  and continue the study

3) Make available to everybody his career

Welcome to Carles Casagemas Coll. Life and work of a bohemian bourgeois, enjoy it!