Passeig pel Boulevard

Passeig pel boulevard

Passeig pel Boulevard

Autor: Carles Casagemas

Data: c. 1899 – 1900

Tècnica: Litografia sobre paper

Mides: 17 x 13 cm [paper sencer 33 x 18 cm]

Col·lecció Privada

Fins ara no hi havia cap obra que corroborés al 100% que Casagemas feia ús del procediment litogràfic. En canvi, un esdeveniment concret, la participació en el concurs per al cartell del carnestoltes del 1900, era el punt de referència per tal d’afirmar que Casagemas feia ús d’aquesta tècnica.

Una de les bases obligatòries per participar al citat certamen (publicades al núm. 11 de la revista Quatre Gats el 1899) era realitzar el cartell mitjançant la tècnica i el procediment litogràfic, per tal de reproduir el cartell més d’una vegada. Carles Casagemas va ser guanyador d’un premi accèssit (el primer premi no es va atorgar a cap participant), fet que confirma la realització d’un cartell mitjançant la litografia.

La litografia Passeig pel Boulevard és un exemple de com Casagemas utilitzà aquest mètode amb finalitats artístiques. Mitjançant la tinta litogràfica a ploma aconsegueix traces molt fines, en determinades zones realitza línies amb pinzell (per exemple les plomes del barret) i amb la vaporització omple el fons i l’interior de les figures i edificis que el formen. Segurament deuria fer servir  goma aràbiga per tal de crear tota l’obra.

L’escena succeeix en un boulevard parisenc, un indret habitual en les recreacions de situacions urbanes del moment. L’obra hauria estat realitzada a Barcelona, segurament en paral·lel al cartell litogràfic del carnestoltes del 1900.

La influència del cartellisme i el japonisme és molt patent, especialment en el tall de les figures als límits del dibuix. Els personatges que apareixen són dones vestides a la moda de l’època, amb mantells i barrets de plomes. És una escena en moviment. Les dues dames de primer terme travessen d’un costat a l’altre i un home més enllà se les mira. Una figura masculina de rostre pertorbador degut als traços i taques que el modifiquen constantment (veure detall).

Figura masculina (detall)
Figura masculina (detall)
Boulevard de Montmartre - Camille Pissarro
Boulevard de Montmartre de Camille Pissarro – 1897 – Museu de l’Hermitage
Dones assegudes d'Eveli Torent
Dones assegudes d’Eveli Torent – 1899

A walk down the boulevard

Until now there wasn’t any artwork of Casagemas which proves he used the lithographic procedure. However his participation into the contest for making the poster’s carnival 1900 was the reference point to affirm that he made use of this technique

One of the obligatory rules for participating into the contest (published at Nº 11 of the Quatre Gats magazine the 1899) was making the poster by litographic procedure to do copys as needed. Carles Casagemas won an accesit award (the first prize wasn’t given to anybody), which confirms the realization of a poster made by lithography

The lithography A walk down the boulevard is an example how Casagemas used this procedure with artístic finalities. By lithographic ink pen he gets thin tracings, in certain areas he makes some by paint brush (for exemple the hat’s feathers) and fills up the background of some buildings and the interior of figures with the vaporization. Surely he should used arabic gum to develop all the artwork.

The scene happens in a Parisian boulevard, a typical place into the urban recreations of the moment. The artwork should be made in Barcelona, probably in parallel to the lithographic poster from the carnival 1900.

The poster art and japonisme’s influence is evident, specially the figures cut on the drawing límits. The characters are women dressed of the time, with feather hats and shawls. Is a moviment scene. The ladies in front are crossing from one side to the other and a man beyond them is watching. A man with a disturbing face because tracings and stains make changing it constantly (view detail).

Masculine figure (detail)
Masculine figure (detail)