Els 4 Gats

La taverna d’Els 4 Gats es va inaugurar el 12 de juny de 1897, situada al núm. 3 del carrer Montsió, als baixos de la Casa Martí dissenyada per Josep Puig i Cadafalch. Un establiment que nasqué de l’emmirallament amb el París de l’època, tenint al darrera com a referent el conegut cabaret parisenc Chat Noir  de Rodolphe Salis.

Miquel Utrillo i Pere Romeu foren els capdavanters del projecte conjuntament amb Ramon Casas i Santiago Rusiñol.

Al llarg dels anys que va estar obert no solament s’hi oferia menjar i beure, sinó que serví com a punt neuràlgic de reunió en el qual s’hi realitzaven múltiples activitats: ombres xineses al principi, titelles i putxinel·lis desprès, tertúlies, concerts musicals, vetllades literàries, exposicions d’art, concursos.

Carles Casagemas entraria en contacte amb el cercle d’Els 4 Gats molt aviat. Es pot constatar amb certesa que Casagemas era un assidu de l’establiment la primavera de 1899, gràcies a la participació en les activitats que s’hi realitzen i a la premsa del moment. El maig de 1899 Pere Romeu convoca un concurs de creació d’obres per a putxinel·lis en motiu de celebrar la revetlla de Sant Pere amb una vetllada diferent. Casagemas escriu l’obra titulada “Lo Gat Perdut” i esdevé un dels guanyadors. La citada nit l’obra es representada davant el públic assistent.

Certamen dels Quatre Gats - Núm. 13,  Revista Quatre Gats, 11/05/1899, p. 4
Certamen dels Quatre Gats – Núm. 13, Revista Quatre Gats, 11/05/1899, p. 4

El mateix any Casagemas participa en el concurs de realització del cartell del carnestoltes de 1900. La convocatòria anunciada a la revista Quatre Gats estableix entre d’altres coses que el cartell s’ha de fer mitjançant el procediment litogràfic. Ara per ara es desconeix l’existència d’esbossos o qualsevol còpia del cartell, a diferència del que va realitzar Picasso (alguns dibuixos preparatoris es conserven al Museu Picasso de Barcelona). Casagemas guanyà un premi accèssit pel seu cartell.

Menció dels premis accèssits del cartell de carnestoltes 1900 - La Veu de Catalunya [ed. nit], Noticias de barcelona. 08/02/1900, p. 2
Menció dels premis accèssits del cartell de carnestoltes 1900 – La Veu de Catalunya [ed. nit], Noticias de barcelona. 08/02/1900, p. 2

La seva faceta literària i artística també es va veure representada d’una altra manera en el cercle d’Els 4 Gats. El maig de 1899 va publicar dos poemes en prosa a la revista Quatre Gats, “El llamp” i “les il·lusions” i del 26 de Març al 10 d’abril de 1900 realitzà la seva primera exposició monogràfica a la Sala Gran d’Els 4 Gats.

Poemets en prosa - El llamp i Les il·lusions  - Núm. 13, Revista Quatre Gats, 11/05/1899, p. 2
Poemets en prosa – El llamp i Les il·lusions – Núm. 13, Revista Quatre Gats, 11/05/1899, p. 2
Invitació a l'Exposició de Carles Casagemas a la Sala Gran d'Els 4 Gats - 20 × 14 cm, Fundació Fundació Palau i Fabre (Caldes d'Estrac)
Invitació a l’Exposició de Carles Casagemas a la Sala Gran d’Els 4 Gats – 20 × 14 cm, Fundació Palau i Fabre (Caldes d’Estrac)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposició monogràfica va donar que parlar. L’Alfredo Opisso publicà un article extens i complet a la Vanguardia el 18 d’abril de 1900, on a part de fer una enumeració força completa de les obres que s’hi van exposar, enalteix la seva manera de fer i el seu caràcter propi.

Els 4 Gats passà a ser un establiment polifacètic que serví de trampolí per a molts artistes, entre els quals, Casagemas, el qual com s’ha vist procurà aprofitar totes les possibilitats que li oferia el lloc.

top

Els 4 Gats

The tavern of Els 4 Gats was opened the June 12, 1897 at the nº 3 in Montisó street, on the bottom of the Casa Martí, building designed by Josep Puig i Cadafalch. The place was born mirroring the city of Paris, with the referent of the parisian cabaret the Chat Noir of Rodolphe Salis.

Miquel Utrillo and Pere Romeu were the leaders of the project jointly with Ramon Casas and Santiago Rusiñol as a collaborators.

During the years that the establishment was open, it wasn’t just a place to eat and drink, it was used as the central point of reunion where many activities were performed: chinese shadows puppetry at first, hand puppets and puppets later, gatherings, concerts, literary evenings, art exhibitions, contests.

Carles Casagemas should had join Els 4 Gats soon. It can be affirmed with certainty that he was a regular in the establishment on the spring 1899 because his participation into the activities of the place and the contemporany press. In May 1899, Pere Romeu convenes a writting contest for a puppets representation to make a different evening in the revetlla de Sant Pere. Casagemas writes “Lo Gat Perdut” and he wins one of the awards. This evening the work is represented to the attendant public.

Certamen dels Quatre Gats - Núm. 13,  Revista Quatre Gats, 11/05/1899, p. 4
Contest of the Quatre Gats – Nº. 13, Quatre Gats magazine, 11/05/1899, p. 4

The same year Casagemas participates into the contest to make the carnival poster of 1900. The announcement at Quatre Gats magazine asks for a poster made by litographic procedure. Currently is unknown the existence of sketches or any poster’s copy unlike the one made by Picasso (some sketches are preserved at the Museu Picasso de Barcelona). Casagemas won a second prize for his poster.

Menció dels premis accèssits del cartell de carnestoltes 1900 - La Veu de Catalunya [ed. nit], Noticias de barcelona. 08/02/1900, p. 2
Mention about the second prizes of the carnival poster contest of 1900 – La Veu de Catalunya newspaper [night ed.], Noticias de barcelona. 08/02/1900, p. 2

His literary and artístic side is also represented in another way into the circle of Els 4 Gats. In May 1899 he published two prose poems into the Quatre Gats magazine, “El llamp” ans “Les il·lusions” and from March 26 to April 10 of 1900 there was his first monographic exhibition at the Sala Gran of Els 4 Gats.

Poemets en prosa - El llamp i Les il·lusions  - Núm. 13, Revista Quatre Gats, 11/05/1899, p. 2
Prose Poems – El llamp and Les il·lusions – Nº. 13, Quatre Gats magazine, 11/05/1899, p. 2
Invitació a l'Exposició de Carles Casagemas a la Sala Gran d'Els 4 Gats - 20 × 14 cm, Fundació Fundació Palau i Fabre (Caldes d'Estrac)
Invitation to the Carles Casagemas’ monografic exhibition in the Sala Gran of Els 4 Gats – 20 × 14 cm, Fundació Palau i Fabre (Caldes d’Estrac)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The monographic exhibition didn’t go unnoticed. Alfredo Opisso wrote an extensive article at La Vanguardia newspaper the April 18 1900, in which apart of make a complet ennumeration of the artwork that were exhibited, he also praises the way to create art of Casagemas and his particular character.

Els 4 Gats was a versatile establishment which served as the springboard for many young artists, as for example Casagemas, who took profit of all the possibilities that the place offered him.

top